• Polecana książka
  • książka Dotacje, fundusze i granty (Wersja elektroniczna (PDF))
  • książka Finansowy Geniusz (Wersja audio (Audio CD))
  • książka Armia cesarza II (Wersja elektroniczna (PDF))
  • książka Forex 3. Strategie i systemy transakcyjne (Wersja drukowana)
 • Co należy wiedzieć o ubezpieczeniach

  Aby dokładniej zaznajomić się z całą dziedziną ubezpieczeń, warto poznać podstawowe, ale jednocześnie niezwykle istotne definicje. Bez nich trudno będzie zrozumieć zasady rządzące polisami na życie, a także obowiązkowym przecież OC.

  Towarzystwo ubezpieczeniowe– przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i prowadzący ją na terenie RP.

  Ubezpieczenie– to stosunek pomiędzy dwoma podmiotami, który polega na tym, że jeden z tych podmiotów, czyli Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaca drugiemu określoną kwotę świadczenia w wypadku zajścia określonego w zawartej miedzy nimi umowie zdarzenia.

  Ubezpieczający– to osoba lub podmiot, który zawiera umową z Towarzystwem Ubezpieczeniowym- ubezpiecza siebie.

  Jeśli ubezpieczam tylko siebie, to ja jestem ubezpieczonym i ubezpieczającym. Jeśli ubezpieczam moje dziecko, to ja jestem ubezpieczającym, a ono ubezpieczonym.

  Umowa ubezpieczeniowa– umowa zawarta między TU a ubezpieczającym, na mocy której TU udziela ochrony ubezpieczeniowej.

  Polisa– dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczeniowej, wydany przez TU.

  Suma ubezpieczenia– to suma maksymalnej odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli TU, której wysokość jest zawarta w umowie. Od niej zależy wysokość składki.

  Ryzyko ubezpieczeniowe-zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową.

  Zdarzenie losowe– wypadek losowy powodujący szkodę majątkową lub też utratę zdolności do pracy, zdrowia lub życia. Do takich zdarzeń zaliczamy: powódź, pożar, zalanie, katastrofę budowlaną, kradzież, włamanie, rabunek i inne.

  Składka ubezpieczeniowa– jest to kwota, jaką ubezpieczający zobowiązuje się płacić w danym okresie (miesiąc, kwartał, rok) w zamian za otrzymanie ochrony ubezpieczeniowej. Jej wysokość zależna jest od ustalonej sumy ubezpieczeniowej, ale nie tylko. Wpływ na nią ma także wiek ubezpieczającego.

  Ubezpieczenie na wypadek śmierci– w jego wypadku suma ubezpieczenia jest wypłacana wyłącznie w przypadku śmierci ubezpieczonego.

  OWU– Ogólne Warunki Ubezpieczenia. Jest to „regulamin” danego ubezpieczenia określający wszystkie dotyczące go zasady.

  Uposażony– osoba wyznaczona przez ubezpieczającego do otrzymania świadczenia z umowy ubezpieczeniowej na wypadek zaistnienia określonego w niej zdarzenia. Może być to osoba niepełnoletnia, ale warto wiedzieć, że otrzyma ona te świadczenia dopiero po skończenia 18. roku życia. W trakcie trwania umowy ubezpieczający może zmienić osobę uposażona dowolna liczbę razy. Uposażony to inaczej beneficjent.

  Asekuracja– jest to gwarancja wypłaty kwoty określonej w umowie ubezpieczeniowej pokrywającej starty poniesione przez ubezpieczonego.

  Ubezpieczenie społeczne– to ubezpieczenie prowadzone przez publiczne zakłady ubezpieczeń. W Polsce jest to ZUS i KRUS.

  Ubezpieczenie grupowe– najczęściej jest spotykane w zakładach pracy. Jest to rodzaj ubezpieczenia, kiedy ubezpieczonym jest grupa osób, a nie jednostka.

  Ochrona tymczasowa– stosowana jest w przypadku ubezpieczeń na życie. Zaczyna się następnego dnia od podpisania umowy i wpłacenia składki i trwa nie więcej niż 60 dni do czasu objęcia ochroną właściwą.

  Karencja– jest to określony w umowie okres, w którym TU nie ponosi odpowiedzialności za powstałe w tym okresie szkody.

  Nieszczęśliwy Wypadek– jest to zdarzenia nagłe, podczas którego nie z winy ubezpieczonego ponosi on szkodę lub też uszczerbek na zdrowiu.

  NNW– odrębna umowa ubezpieczenia chroniąca od następstw nieszczęśliwych wypadków.

   

   

   

   

  3 Responses to Co należy wiedzieć o ubezpieczeniach

  Statystyki
  Dzisiejsze odwiedziny: _